Saturday, March 04, 2006

Mula kay Ka Bel para sa masa at sambayanan

(handwritten and signed by ka bel)

Para sa masa at sambayanan:

Taos puso akong bumabati sa inyong maningning at makasaysayang tagumpay. Ginati ninyo ang halimaw na PP 1017 sa loob lamang ng walong araw.

Bahag ang buntot ng diktadurang arroyo binawi ang proklamasyon. Natakot ang impositor sa namumuong daluyong ng dmokratikong tsunami ng mamamayan na tiyak na gagapi at tatapon sa reyna ng kadiliman sa basurahan ng kasaysayan.

Bumabati rin ako sa ating mga organisasyon ng masang Anakpawis (toiling masses) sa Kilusang Mayo Uno (KMU), sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Pamalakaya, Kadamay ,Migrante International, mga kaibigan sa ibayong data lalo na sa International League for Peoples' Struggles (ILPS) at maraming iba pa. Espesyal na pasasalamat sa magigiting na manananggol ng bayan sa pangununa ni Atty. Romeo Capulong ng Public Interest Law Center.

Mabuhay kayo. Tuloy ang laban.

*Crispin Beltran *
*March 3, 2006 12:44 PM*

No comments: