Saturday, March 11, 2006

Kababaihan ng China, pinalaya ng rebolusyon

Kababaihan ng China, pinalaya ng rebolusyon

Ang pagpapalaya sa kababaihan ay isa sa mga ibinunga ng tagumpay ng pambansa-demokratiko at sosyalistang rebolusyon sa China sa pamumuno ng Chinese Communist Party (CCP).

Lubos na kinilala at pinahalagahan ng CCP ang papel ng kababaihan, kapwa sa pagsusulong ng rebolusyon para wakasan ang dating mapang-aping sistemang malakolonyal at malapyudal at ng sosyalistang rebolusyon at konstruksyon. Ayon kay Mao Zedong, tagapangulo ng CCP at dakilang gurong Marxista-Leninista: "Kapag nag-aklas ang kababaihan sa buong bansa, magtatagumpay ang rebolusyong Tsino."

Bago ang rebolusyon, napakababa ng katayuan ng kababaihang Tsino sa lipunan. Ayon kay Kasamang Mao, kung ang kalalakihang Tsino mula sa uring anakpawis sa panahong iyon ay dinodomina ng tatlong awtoridad—pulitikal na awtoridad ng estado, awtoridad ng angkan at pamilya at awtoridad ng relihiyon—ang kababaihang Tsino ay dominado ng ikaapat pa—ang awtoridad ng kalalakihan.

Basahin ang buong artikulo...

No comments: