Friday, January 21, 2005

Every Right To Slap Him...

Diskriminasyon sa mga kababayen-an sa syinsya-"innate" daw nga mas "superior ang kalalaken-an kaysa kababayen-an sa pag-abot sa syinsya". Laing porma sa diskriminasyon ngadto sa ilang pagkatao.

Ang Presidente sa pinakabantugang tulonghaan sa tibouk kalibutan, ang HARVARD, buot mopasabot nga tungod sa iyang gitawag nga "innate cognitive differences" tali sa mga kalalaken-an ug kababayen-an, "mas maayo jud ang mga lalaki sa syinsya kumpara sa mga babae"...(
basa gikan ani)

Sa mao niya nga pahayag daghan ang nangasuko, lakip ang usa ka theoretical cosmologist sa University of Chicago, si Dr. Sean M. Carroll(usa pud ka civil rights activist), kinsa mipabati sa iyang paghinaway(blog title:
Sex and Science) sa maong pahayag sa presidente sa Harvard.

Diri sa Pilipinas, ang maong diskriminasyon batok sa kababayen-an mabati usab. Kasagaran nato madungog ang mga komentaryo nga mas maayo ang mga lalake sa math ug physics, ug kasagaran makita usab nato nga mas daghan ang migradwar sa kolehiyo gikan sa kursong math o physics nga lalaki kumpara sa gidaghanon sa mga babayi ug aduna kini'y kultural nga hinungdan - gani makita nato nga kasagaran nga mga magna cum laude sa maong mga kursoha mga lalaki talagsaon sa mga babayi. Mahitungod sa preference, ibutang nalang sa segundaryong posisyon ang mga babayi isip suma cum laude nalang bisan adunay mga kaso nga mas maayo pa ang babayi...SEXUAL PREFERENCE is sometimes a factor for recognition. Anaa pa gayud nga "bagay lang daw ang mga babayi sa experimental physics samtang ang mga lalaki sa theoretical physics".

So... kamo mga babae pagmadungog ninyo nga moingon ang usa ka lalaki nga "mas maayo pa ang mga lalaki sa syinsya"... YOU HAVE EVERY RIGHT TO SLAP HIM!...LAPAROHA NINYO!!!

1 comment:

Anonymous said...

AMEN TO THAT! POWER TO WOMEN...!